top of page

UTBILDNINGSFÖRENINGEN SVIKs STADGAR

Org.nr: 874001-0510

Hemort: Karlstad

Bildad: 1994

 

1 kap. Verksamhetssyfte

 

1 § Att aktivt bevaka, påverka och utveckla utbildningsinnehållet och dess utformning för

studerande vid Statsvetarprogrammet, Beteendevetenskapligt program (tid. Samhällsanalytikerprogrammet) och

Samhällsplanerarprogrammet samt fristående kurser och magister- och masterprogram

som ryms inom programmens ämnesområden.

2 § Att främja studentkontakter såväl inom som utanför utbildningsföreningens gränser.

2 kap. Organisation

 

1 § Samhällsvetare I Karlstad (SVIK) är en utbildningsförening bestående av studenter

som läser vid Karlstads Universitet (tidigare Högskolan i Karlstad).

2 § Utbildningsföreningen skall ha en styrelse bestående av en ordförande, en

ekonomiansvarig, en utbildningsansvarig samt det antal ledamöter som föreningen

finner nödvändigt för att bedriva sin verksamhet.

 

3 kap. Styrelsen

 

1 § Styrelsen väljs på årsmötet.

2 § För att söka till styrelsen krävs att du läser ett av våra tre respektive huvudprogram. se 1:1 

3 § Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av dess tillgångar.

4 § Styrelsen ska bestå av åtminstone ordförande,  ekonomiansvarig samt utbildningsansvarig.

5 § Styrelsens mandatperiod sträcker sig ett år.

6 § Om en medlem yrkar på styrelsen eller någon styrelseledamots avgång skall ett

yrkande lämnas till valberedningen, vilket skall stöttas av minst de dubbla antalet  medlemmar av de befintliga styrelsemedlemmarna. Valberedningen utlyser då, genom

styrelsen, ett extra årsmöte. Skälig tid bör ges valberedningen för att förbereda ett nytt

förslag på styrelse eller styrelseledamot.

7 § Om någon styrelseledamot eller representant inte kan fullgöra sina uppgifter eller

underlåtit att fullgöra dem, skall styrelsen ta beslut om att ersätta ledamoten.

Styrelseposten skall annonseras till föreningens medlemmar. Om det är ordföranden

eller ekonomiansvarig det gäller så skall en yrkan skriftligen lämnas till

valberedningen, som i sin tur genom styrelsen, skall utlysa ett extra årsmöte. Skälig tid bör

ges valberedningen för att förbereda ett nytt förslag på ordförande eller

ekonomiansvarig.

8 § Om en styrelsemedlem agerar oförenligt med föreningens värdegrunder eller på liknande sätt beter sig på ett sådant sätt som kan skada föreningens rykte skall denne entledigas från sitt uppdrag. 

9 § Styrelseledamot som vill avgå från uppdraget i förtid skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Vid avgång skall styrelsen ta beslut om att ersätta ledamoten och utlysa medlemsmöte för tillsättande av ny ledamot, gäller ej ordförande eller ekonomiansvarig (se 3 kap, 7§). Skälig tid bör ges valberedningen för att förbereda ett nytt förslag på ny ledamot.

4 kap. Styrelsemöten

 

1 § Styrelsen är endast beslutsfattande när minst hälften av styrelseledamöterna är

närvarande.

2 § Ordföranden behöver inte rösta, utom i de fall då lika röstetal föreligger. Ordföranden

har då utslagsröst.

3 § All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärs. Enkel

majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den

föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en

slutlig omröstning.

4 § Styrelsen skall senast två veckor innan årsmötet lämna in en förvaltningsberättelse

över det gångna året och en årsredovisning till revisorerna.

5 § Ordförande kallar till styrelsemöten, vill ledamot att styrelsemöte ska ske ber den ordförande kalla till ett möte.

 I ordförandens frånvaro kallar vice ordförande till möte.

5 kap. Medlem 

 

1 § Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift till föreningen och studerar någon av föreningens program (se 1:1) eller fristående kurser.

2 § Upphävd 

3 § Upphävd

4 § När man ingår medlemskap i SVIK ingår man samtidigt medlemskap i

Politicesstudenternas riksorganisation.

5 § Medlem äger röst-, yttrande- och förslagsrätt på medlemsmöten och årsmötet.

6 § Rösträtten är personlig och kan inte ges till ombud.

7 § Medlem är valbar till förtroendeposter, och innehar yttrande- och förslagsrätt vid

styrelsemöten.

8 § Medlem utesluts efter beslut av styrelsen. Beslutet omprövas av styrelsen efter två månader.

9 § Medlem kan uteslutas om denne: 

 

  1. skadar föreningens syfte eller dess medlemmar,

  2. på annat sätt missköter sig grovt vid aktiviteter anordnade av föreningen eller universitetsanknutna aktiviteter,

  3. handlar på ett sätt som kan befaras allvarligt skada föreningens anseende, eller

  4. i övrigt uppträder på ett synnerligen stötande sätt.

 

Med universitetsanknutna aktiviteter i andra stycket avses exempelvis universitetets, studentkårens eller andra föreningars aktiviteter där medlemmar i flera föreningar normalt deltar.

 

10 § Innan uteslutning bör alla inblandade parter utfrågas. 

11 § Utesluten medlem kan överklaga beslutet till årsmötet, Medlem får dock inte närvara på SVIKs aktiviteter tills nytt beslut fattats.

12 § Medlem som önskar gå ur föreningen meddelar detta till styrelsen, varpå styrelsen

stryker medlemmen ur medlemsregistret.

13 § Medlemskap krävs för att delta på SVIK:s aktiviteter. Om inte annat meddelas innan.

14 § Med styrelsens tillåtelse kan, i enstaka fall, icke-medlemmar tillåtas närvara på SVIK:s aktiviteter.

Detta ska användas sparsamt och enbart om synnerliga skäl finns.

 

6 kap. Medlemsmöte

 

1 § Kallelse till medlemsmöte skall sättas upp på antingen SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s informationsplattformar i god tid, dock senast två veckor innan mötet.

2 § Motioner till mötet skall lämnas till styrelsen senast en vecka innan mötet.

3 § Dagordning för mötet skall finnas tillgängligt på SVIK-tavlan eller läggas ut på

4 § SVIK:s informationsplattformar senast tre dagar innan mötet.

5 § All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärs. Enkel majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en

slutgiltig omröstning.

6 § Protokoll från medlemsmötet skall vara SVIK:s medlemmar tillhanda antingen genom

att sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s informationsplattformar så fort

som möjligt, dock senast två veckor efter mötet.

 

7 kap. Årsmöte

 

1 § Årsmöte skall hållas i februari månad.

2 § På årsmötet skall föregående års verksamhet redovisas och beslut skall tas om

styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.

3 § Vid årsmötet skall styrelse, firmatecknare, valberedning, revisorer samt generaler till inspark väljas.

4 § Kallelse till årsmötet skall sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s

informationsplattformar i god tid, dock senast tre veckor innan mötet.

5 § Dagordning för mötet skall finnas tillgängligt på SVIK-tavlan eller läggas ut på

SVIK:s informationsplattformar senast en vecka innan mötet.

6 § Valberedningen skall via styrelsen offentliggöra vilka som sökt till poster i styrelsen samt övriga uppdrag senast 1 vecka innan årsmötet.

7 § All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärs. Enkel

majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den

föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en

slutgiltig omröstning.

8 § Protokoll från årsmötet skall sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s

informationsplattformar så fort som möjligt, dock senast två veckor efter mötet.

8 kap. Revisorer

 

1 § Skall vara två till antalet. Om någon av dessa avgår innan valperiodens slut är det

valberedningens uppgift att föreslå en ny revisor som väljs på medlemsmöte.

2 § Väljs på årsmötet.

3 § Skall granska styrelsens arbete.

4 § Skall granska styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning.

5 § Skall på årsmötet avge sin åsikt om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller inte.

6 § Motivering skall ges i båda fallen.

7 § Revisionsberättelsen skall senast en vecka innan årsmötet vara färdig och göras tillgänglig för styrelsen.

9 kap. Valberedning

 

1 § Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar.

2 § Har till uppgift att föreslå omval och/eller nyval av styrelsemedlemmar.

3 § Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas i

kallelsen till årsmötet.

4 § Valberedningen utses på årsmötet.

5 § Valberedningen bör sträva efter en jämn programfördelning inom styrelsen.

 

10 kap. Firmatecknare

 

1 § Det skall finnas två firmatecknare. Den ena skall vara ordföranden och den andra skall

vara den ekonomiansvariga.

2 § Ordförande och ekonomiansvarig är firmatecknare var för sig.

11 kap. Akademiska Kvarten

 

1 § Upphävd​

12 kap. Medlemsavgift

 

1 § Medlemsavgift fastställs på årsmötet enligt förslag av styrelsen.

2 § Betalas en gång. Medlemskapet gäller sedan hela studietiden, om inte utträde begärs.​

13 kap. Räkenskapsår

 

1 § Föreningen tillämpar helt räkenskapsår.

2 § Räkenskapsåret löper från 1/1 till 31/12.​

14 kap. Föreningens upplösande

 

1 § Föreningen upplöses genom att på ett ordinarie årsmöte följt av ett kommande medlemsmöten med minst 8 veckors mellanrum tar beslut med minst två tredjedels majoritet om föreningens upplösande.

2 § Vid föreningens upplösande skall kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut av medlemsmötet.

15 kap. Tolkning

 

1 § Vid tvist angående stadgarnas tolkning gäller ordförandens tolkning till dess att

medlemsmöte bestämt annorlunda.

​16 kap. Stadgeändring

 

1 § Stadgeändring beslutas på årsmötet med minst två tredjedels majoritet.

​17 kap. Politices Riksorganisation (PolRiks)

 

1 § SVIK ska vara en del av medlemsorganisationen PolRiks.

2 § SVIK ska aktivt verka för att stärka relationerna mellan SVIK och PolRiks.

3 § SVIK:s representant till PolRiks ska utses vid årsmöte.

4 § Om representanten inte kan delta på ett möte med PolRiks, ersätts denna av en

styrelsemedlem i SVIK.

5 § Beslut angående de kostnader som kan tillkomma i samarbetet med PolRiks tas av

sittande styrelse.​

18 kap. Introduktionen

 

1 § Med introduktion (inspark) avses den verksamhet föreningen anordnar för att välkomna nya studenter till SVIK. Styrelsen fattar alla beslut angående insparken.

2 § Inför insparken bör budgeten fastslås av styrelse innan 1 juni för att kunna gå vidare med genomförande av introduktionen​

3 § Insparkskommittén sköter på styrelsens uppdrag genomförandet av insparken. Kommittén utgörs av generaler, vice generaler samt kaptener

4 § Varje medlem i föreningen som läser ett av våra tre huvudprogram är valbar till general, vice general samt kapten. I den mån det går bör föreningens styrelse undvika att ingå i insparkskommittén.

5 § Val av vice general och kapten sker på ett medlemsmöte. 

19 kap. Överlämning

 

1 § Vid överlämnande av styrelsepost eller större projekt såsom introduktionen eller resor skall ett omfattande överlämningsdokument skriftligt formuleras och överlämnas till tillträdande ansvarig.

2 § Överlämningsdokumentet skall innehålla ansvarsbeskrivning, reflektioner, utvärdering.

3 § Ny revidering skall ske efter varje avslutad projektperiod eller avslutat verksamhetsår för styrelsen.

4 § Varje styrelseledamot skall individuellt göra ett eget överlämningsdokument.
 

 

bottom of page