UTBILDNINGSFÖRENINGEN SVIKs STADGAR

Org.nr: 874001-0510

Hemort: Karlstad

Bildad: 1994

 

§1 Verksamhetssyfte
1. Att aktivt bevaka, påverka och utveckla utbildningsinnehållet och dess utformning för
studerande vid Politices kandidatprogram, programmet Samhällsanalytiker och
Samhällsplanerarprogrammet samt fristående kurser och magister- och masterprogram
som ryms inom programmens ämnesområden.
2. Att främja studentkontakten såväl inom som utanför utbildningsföreningen.

 

§2 Organisation
1. Samhällsvetare I Karlstad (SVIK) är en utbildningsförening bestående av studenter
som läser eller har läst vid Karlstads Universitet (tidigare Högskolan i Karlstad).
2. Utbildningsföreningen skall ha en styrelse bestående av en ordförande, en
ekonomiansvarig, en utbildningsansvarig samt det antal ledamöter som föreningen
finner nödvändigt för att bedriva sin verksamhet.
3. Styrelsen väljs på årsmötet.
4. Om en medlem yrkar på styrelsen eller någon styrelseledamots avgång skall ett
yrkande lämnas till valberedningen som stöds av medlemmar som motsvarar minst de
dubbla antalet av befintliga styrelsemedlemmar. Valberedningen utlyser då, genom
styrelsen, ett extra årsmöte. Tid bör ges valberedningen för att förbereda ett nytt
förslag på styrelse eller styrelseledamot.
5. Om någon styrelseledamot eller representant inte kan fullgöra sina uppgifter eller
underlåtit att fullgöra dem, skall styrelsen ta beslut om att ersätta ledamoten.
Styrelseposten skall annonseras till föreningens medlemmar. Om det är ordföranden
eller ekonomiansvarig det gäller så skall en yrkan skriftligen lämnas till
valberedningen, som i sin tur genom styrelsen, skall utlysa ett extra årsmöte. Tid bör
ges valberedningen för att förbereda ett nytt förslag på ordförande eller
ekonomiansvarig.

§3 Styrelsemöten
1. Styrelsen är endast beslutsfattande när minst hälften av styrelseledamötena är
närvarande.

2. Ordföranden behöver inte rösta, utom i de fall då lika röstetal föreligger. Ordföranden
har då utslagsröst.
3. All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärts. Enkel
majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den
föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en
slutlig omröstning.
4. Styrelsen skall senats två veckor innan årsmötet lämna in en förvaltningsberättelse
över det gångna året och en årsredovisning till revisorerna.

 

§4 Medlem
1. Medlem är den som erlagt fastställd medlemsavgift till föreningen.
2. Medlemskap i föreningen är permanent förutsatt att en aktiv årlig uppdatering görs av
medlem. Om utträde begärs ska så ske.
3. Medlemskap i SVIK förnyas i början av varje verksamhetsår. Styrelsen har i uppdrag
att i digital form skicka ut en enkät till samtliga medlemmar genom svar på denna
enkät har medlem möjlighet att förnya alternativt avsäga medlemskap.1
4. När man ingår medlemskap i SVIK ingår man samtidigt medlemskap i
Politicesstudenternas riksorganisation.
5. Medlem äger röst-, yttrande- och förslagsrätt på medlemsmöten och årsmötet.
6. Medlem är valbar till förtroendeposter, och innehar yttrande- och förslagsrätt vid
styrelsemöten.
7. Medlem utesluts efter beslut av styrelsen, och beslutet bekräftas av ett medlemsmöte.
8. Utesluten medlem kan överklaga beslutet till årsmötet, i vilket fall beslutet skjuts upp
till dess att årsmötet hållits.
9. Medlem som önskar gå ur föreningen meddelar detta till styrelsen, varpå styrelsen
stryker medlemmen ur medlemsregistret.
10. Medlemskap krävs för att delta på SVIK:s aktiviteter.
11. Med styrelsens tillåtelse kan, i enstaka fall, ickemedlemmar tillåtas närvara på SVIK:s aktiviteter.
Detta ska användas sparsamt och enbart om synnerliga skäl finns.

§4.11, Reviderat: 2019-02-26, Firmatecknare: Erica Höglund & Nathalia Kullander

 

§5 Medlemsmöte
1. Kallelse till medlemsmöte skall sättas upp på antingen SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s informationsplattformar i god tid, dock senast två veckor innan mötet.
2. Motioner till mötet skall lämnas till styrelsen senast en vecka innan mötet.
3. Dagordning för mötet skall finnas tillgängligt på SVIK-tavlan eller läggas ut på
4. SVIK:s informationsplattformar senast tre dagar innan mötet.
5. All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärs. Enkel
majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den
föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en
slutgiltig omröstning.

§5. 5, Reviderat 2017-05-04. Firmatecknare: Johan Eriksson & Mathilda Elmebergen

6. Protokoll från medlemsmötet skall vara SVIK:s medlemmar tillhanda antingen genom
att sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s informationsplattformar så fort
som möjligt, dock senast två veckor efter mötet.

 

§6 Årsmöte
1. Årsmöte skall hållas i februari månad.
2. På årsmötet skall föregående års verksamhet redovisas och beslut skall tas om
styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte.
3. Vid årsmötet skall styrelse, firmatecknare, valberedning och revisorer väljas.
4. Kallelse till årsmötet skall sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s
informationsplattformar i god tid, dock senast tre veckor innan mötet.
5. Dagordning för mötet skall finnas tillgängligt på SVIK-tavlan eller läggas ut på
SVIK:s informationsplattformar senast en vecka innan mötet.
6. All röstning sker öppet med acklamation om inte sluten omröstning begärs. Enkel
majoritet gäller. Vid flera alternativ lägger röstberättigade sin röst på det alternativ den
föredrar, de två alternativ som vid denna omröstning fått flest röster läggs upp för en
slutgiltig omröstning.
7. Protokoll från årsmötet skall sättas upp på SVIK-tavlan eller läggas ut på SVIK:s
informationsplattformar så fort som möjligt, dock senast två veckor efter mötet.

 

§7 Revisorer
1. Skall vara två till antalet. Om någon av dessa avgår innan valperiodens slut är det
valberedningens uppgift att föreslå en ny revisor som väljs på medlemsmöte.
2. Väljs på årsmötet.
3. Skall granska styrelsens arbete.
4. Skall granska styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning.
5. Skall på årsmötet avge sin åsikt om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller inte.
6. Motivering skall ges i båda fallen.

 

§8 Valberedning
1. Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar.
2. Har till uppgift att föreslå omval och/eller nyval av styrelsemedlemmar.
3. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas i
kallelsen till årsmötet.
4. Valberedningen utses på årsmötet.
5. Valberedningen bör sträva efter en jämn programfördelning inom styrelsen.

 

§9 Firmatecknare
1. Det skall finnas två firmatecknare. Den ena skall vara ordföranden och den andra skall
vara den ekonomiansvariga.

2. Ordförande och ekonomiansvarig är firmatecknare var för sig.

 

§10 [Akademiska Kvarten]
1. Upphävd

§11 Medlemsavgift
1. Medlemsavgift fastställs på årsmötet enligt förslag av styrelsen.
2. Betalas en gång. Medlemskapet är sedan permanent förutsatt att en årlig uppdatering
görs, om inte utträde begärs.

§12 Räkenskapsår
1. Föreningen tillämpar helt räkenskapsår.
2. Räkenskapsåret löper från 1/1 till 31/12.

§13 Föreningens upplösande
1. Föreningen upplöses genom att två på varandra följande medlemsmöten tar beslut med
minst två tredjedels majoritet om att upplösa föreningen. Vid föreningens upplösande
skall kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut av medlemsmötet.

§14 Tolkning
1. Vid tvist angående stadgarnas tolkning gäller ordförandens tolkning till dess att
medlemsmöte bestämt annorlunda.

§15 Stadgeändring
1. Stadgeändring beslutas på årsmötet med minst två tredjedels majoritet.

§16 Politices Riksorganisation (PolRiks)
1. SVIK ska vara en del av medlemsorganisationen PolRiks.
2. SVIK ska aktivt verka för att stärka relationerna mellan SVIK och PolRiks.
3. SVIK:s representant till PolRiks ska utses vid årsmöte.
4. Om representanten inte kan delta på ett möte med PolRiks, ersätts denna av en
styrelsemedlem i SVIK.
5. Beslut angående de kostnader som kan tillkomma i samarbetet med PolRiks tas av
sittande styrelse.

§ 17 Ekonomi för introduktion

1. Inför introduktionen bör budgeten fastslås av styrelse innan 1 juni för att kunna gå vidare med genomförande av introduktionen

§ 17.1, Reviderat: 2020-05-19, Firmatecknare: Ebba Johansson & Ebba Norman