top of page

ATT LÄSA...

Samhällsanalytiker på Karlstads universitet

SAMHÄLLSANALYTIKER

Nedanstående information är taget direkt från Karlstads universitets egen hemsida. För vidare information hänvisar vi till dem. Klicka här för mer information.

I ett snabbt föränderligt samhälle krävs nya former av kunskapsbildning och ledning. Som samhällsanalytiker har du ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv och lär dig metoder för att analysera och förändra inom ramen för komplexa sociala processer. Du lär dig att förstå organisering på individ-, grupp- och samhällsnivå.

UTBILDNING

Vill du bli samhällsanalytiker och leda förändring? Som samhällsanalytiker arbetar du för att förstå och förändra människor som medlemmar av grupper, organisationer och samhällen. I programmet läser du 150hp sociologi och socialpsykologi.

Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för människor och mänskliga handlingsmönster. Du utbildas för att analysera organisationer, samhällen och människor, samt förändra dem. Till skillnad från andra liknande utbildningar lägger detta program fokus på hur du går från analys till förändringsarbete.

Programmet ger dig särskilda kunskaper om organisering, som bland annat handlar om informell samverkan i till exempel nätverk och sociala rörelser.

UNDERVISNINGSFORMER

Undervisningen på programmet bygger på att ge dig goda teori- och metodkunskaper, som du sedan omsätter i praktiken. Därför kopplas läsning och analys till praktiska uppgifter.

En viktig del av den kompetens du utvecklar under programmet handlar om skriftlig och muntlig presentation. Därför består en del av examinationerna på programmet av självständiga uppgifter som du sedan rapporterar både skriftligt och muntligt. Spridning av kunskap är en förmåga som diskuteras och praktiseras.

Du lär du dig att samarbeta i grupp och i projektform. Du får också verktyg för att förbättra och effektivisera dessa samarbetsformer. Undervisningen är ofta upplagd kring fallstudier (case), där du får arbeta kring relevanta problem som hämtats från myndigheter, företag och föreningar.

UTLANDSSTUDIER

Karlstads universitet har utbyte med universitet över hela världen och du kan välja att studera utomlands en period under utbildningen.

Ämnet sociologi, där programmet har sin hemvist, har utbyte med universitet i Japan och Namibia dit du kan söka för en periods utlandsstudier. Du kan även söka finansiering för så kallade Minor Field Studies (MFS) i andra länder.

KONTAKT MED ARBETSLIVET

Under utbildningen kommer du att jobba med case, fallstudier, som är hämtade från arbetslivet. Du får träffa gästföreläsare från viktigare arbetsplatser och har även möjlighet att genomföra praktik under en termin. Inom programmet har vi kontakter med tidigare studenter, som nu befinner sig på olika arbetsplatser och kan berätta om yrkeslivet efter utbildningen.

STUDIEGÅNG

Under programmets första år introduceras du för sociologiskt och socialpsykologiskt tänkande. Detta år ska lägga grund för att du i framtiden ska kunna utveckla det som brukar kallas en sociologisk blick. Kunskapsfokus ligger på samhället och individen i samhället. Du får lära sig om samhället och individers sociala identiteter, interaktion och motstånd.

 

Programmets andra år är mer tematiskt och gör dig delaktig i forskningspraktik. Du får fördjupa dig i hur organisering gestaltar sig inom olika tematiskt avgränsade områden och får redskap för att göra egna undersökningar inom områdena. Kunskapsfokus ligger på social förändring och komplexa sociala processer.

Den femte terminen är valfri. Det innebär att du kan välja att studera andra ämnen på universitetet, studera utomlands eller göra praktik. På utbildningens sjätte och sista terminen fördjupar du dina teoretiska kunskaper om organisering, samt dina kvantitativa och kvalitativa metodfärdigheter. Du får också kombinera teori och metod i en forskningsdesign för att genomföra en egen större undersökning. Tanken är att kurserna under denna termin ska fånga upp vad du lärt dig under den femte valfria terminen och relatera det till kunskaper och förmågor i programmet. Terminerna beskrivs mer ingående i utbildningsplanen.

ARBETSMARKNAD

Att kunna skapa och leda förändringsprocesser i nära samverkan med centrala förändringsaktörer, är en brett efterfrågad kompetens. Som färdigutbildad samhällsanalytiker kan du arbeta med kvalificerad utredning och utvärdering, analys och projektledning, samt verksamhetsutveckling. Men programmet ger dig också något mer. Du lär dig grunderna i organisations- och verksamhetsutveckling, vilket gör att utbildningen passar särskilt väl för dig som vill göra karriär inom frivilligorganisationer och näringslivet.

En växande trend inom offentlig sektor är kraven på att organisationer ska arbeta utifrån en sammanvägning av forskningsrön och förståelse för rådande praktik, så kallad evidensbaserad praktik. Programmet Samhällsanalytiker ger dig därför goda färdigheter i kunskapsbildning och kunskapsimplementering i organisationer. Det ger dig alltså kompetens för de nya arbeten som uppstår i kunskapsorienterade organisationer.

EXAMEN

Programmet ger kandidatexamen i ämnet sociologi.

VIDARE STUDIER

Efter avslutat program kan du komplettera utbildningen på masternivå. Du kan till exempel läsa sociologi på masternivå på Masterprogrammet inom samhällsvetenskap (inriktning sociologi), eller Masterprogram i regionalt samhällsbyggande. Programmet ger även behörighet till andra program på masternivå.

Karlstads universitet erbjuder en forskarutbildning i sociologi som omfattar fyra år. Dit är du behörig att söka efter avslutad magister- eller masterexamen.

bottom of page