top of page

ATT LÄSA...

Statsvetarprogrammet på Karlstads universitet

STATSVETARPROGRAMMET

Nedanstående information är taget direkt från Karlstads universitets egen hemsida. För vidare information hänvisar vi till dem. Klicka här för mer information.

 

Programmet ger en bred och generell kompetens inom områdena samhällsvetenskap och ekonomi. Du blir väl förberedd för många olika yrkesområden inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv.

 

UTBILDNING

FRIA VAL

Inom programmets ram har du en termin då du själv väljer vad du vill läsa. Du kan välja ett nytt ämne eller en fortsättningskurs i ett ämne du redan läst. Ett alternativ som många utnyttjar är också att läsa på ett av de utländska universitet som vi samarbetar med. Du kan också välja att göra kvalificerad praktik i Sverige eller utomlands. Karlstads universitet har samarbetsavtal med ett antal universitet och högskolor i och utanför Europa.

Rättsvetenskapen inom statsvetarprogrammet handlar bland annat om - de mänskliga fri- och rättigheterna som du har i Sverige - vilka regler som gäller vid internationella kontakter - hur rättsreglerna påverkar kommunala och statliga beslutsorgan - vilka regler som gäller inom arbetslivet - vilka regler som gäller för det sociala omhändertagandet - vad polisen har för rättigheter och skyldigheter. Juridiken inom ämnet rättsvetenskap ger dig kunskap om hur de juridiska verktygen påverkar samhällets rättsuppfattning. Rättsliga regler är grundläggande i varje samhälle och det är om dessa regler som juridiken handlar. Du får lära dig en juridisk metod, som du kan använda både när du skriver uppsats och när du ska tillämpa juridiska regler på ett riktigt sätt inom alla samhällsområden.

Är nationalekonomi din profil börjar ämnesstudierna andra terminen. Denna termin ger grundläggande kunskaper i ekonomisk teori och förmåga att tillämpa denna teori på aktuella problem. Inom ämnet studerar du framför allt tre huvudområden: - mikroteori - hur gör företag och människor när de fattar ekonomiska beslut? - makroekonomi - hur påverkas vår ekonomiska vardag av de beslut som politiker, riksbanken och/eller "marknaden" fattar? - finansiell ekonomi - studier av de finansiella marknaderna (aktier, obligationer, optioner m m). Hur använder företag, myndigheter och enskilda dessa marknader för att uppnå sina mål och har de någon samhällsnytta? Du fördjupar under följande terminer kunskaperna alltmer. Ökad vikt läggs vid vetenskaplig argumentation samt självständig analys ju längre du kommer i studierna. Efter första terminen har du möjlighet till egen profilering genom valfria kurser.

Programmet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning på tre år. Utbildningen innehåller tre obligatoriska ämnen: statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap. Beroende på profil studerar du statsvetenskap, nationalekonomi eller rättsvetenskap i tre terminer. Det valda ämnet blir huvudämne i examen och där ingår ett examensarbete, en uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng.

Inom statsvetenskap studerar du politik och samhällsfrågor. Under första terminen (1-30 högskolepoäng) inleder du din resa i ämnet genom att studera olika sätt att förstå politik. - Du möter den politiska filosofin som tar diskussionen om vilka grundläggande värden som politiken ska uttrycka. - Du stiftar bekantskap med de institutioner där politiska beslut fattas i vårt land och andra länder. - Du möter också politik utanför det institutionella där det demokratiska deltagandet i andra former är i fokus. - Du studerar politik på den internationella nivån där du möter europaintegration, bistånd och internationell politik. Jämförande perspektiv, europeisk integration och eget skrivande är viktiga element i kurserna. Du fördjupar under följande terminer kunskaperna allt mer. Ökad vikt läggs vid vetenskaplig metod, argumentation samt självständig analys ju längre du kommer i studierna. De fördjupande kurserna tar in inslag av ämnets forskning i internationell politik och regionalisering samtidigt som du har möjlighet till egen profilering genom valfria kurser.

UNDERVISNINGSFORMER

Studierna innebär heltidsarbete. Den schemalagda undervisningen varierar, ca 6-10 timmar i veckan, fördelat på två till tre tillfällen. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier och grupprelaterade uppgifter.

 

 

EXAMINATION

Formerna för examination varierar. Det förekommer skriftlig tentamen, muntlig tentamen och seminariebaserad examination. Examination sker vanligtvis vid slutet av varje kurs, delkurs eller moment.

KONTAKT MED ARBETSLIVET

Programmet har goda kontakter med arbetslivet. Vi har bland annat ett projekt där du som student kan engagera dig, Off-spring, med syfte att stärka arbetslivskontakterna genom olika arrangemang och aktiviteter. Du kan också som programstudent lägga in praktik under en hel eller en halv termin.

ARBETSMARKNAD

Programmets ämnesbredd gör att du kan söka arbete inom många olika områden, huvudsakligen inom offentlig verksamhet i kommunala och statliga organ men också inom organisationer och näringsliv. Tänkbara framtida arbetsplatser kan också ligga utomlands i utrikesförvaltningen, inom EU eller i olika typer av handelsorganisationer. Arbetsuppgifterna kan vara kvalificerade utrednings-, utvärderings- och analysuppgifter.

EXAMEN

Efter avslutad och godkänd utbildning kan du beroende på vilka val du gör ta ut en politices kandidatexamen i statsvetenskap eller nationalekonomi, om du följt utbildningsprogrammets studiegång.

VIDARE STUDIER

När du har avslutat programmet kan du gå vidare till studier på avancerad nivå för magister/master där vi kan erbjuda program och kurser som utgör fortsättning på programmet.

bottom of page