top of page

ATT LÄSA...

Samhällsplanering på Karlstads universitet

ATT LÄSA...

Politices Kandidat på Karlstads universitet

SAMHÄLLSPLANERING

Nedanstående information är taget direkt från Karlstads universitets egen hemsida. För vidare information hänvisar vi till dem. Klicka här för mer information.

Det nutida svenska samhället är i hög grad sammanflätat med andra samhällen i världen i en väv av globala processer och strukturer. Miljö och ekonomi är några exempel av flera där vi som samhälle och individer påverkas i vår vardag av globala förhållanden, men också påverkar utvecklingen av de samma. Samhällsplanering innebär en anpassning av samhället till de förändringar som ständigt sker i världen, men också att skapa förutsättningar för en önskvärd utveckling i vår närmiljö liksom världen i stort. Samhällsplanerarprogrammet ger dig en god grund för att möta dagens och framtidens alltmer komplexa utmaningar i samhällsbyggandet.

UTBILDNING

Utbildningen tar sin utgångspunkt i ett brett samhällsvetenskapligt perspektiv med särskild betoning av de aspekter som kan belysas utifrån kulturgeografiska, sociologiska och statsvetenskapliga betraktelsesätt. Inom ramen för programmet inryms även bredare mångvetenskapliga aspekter vilka bland annat lyfter fram olika etik-, estetik- och hållbarhetsperspektiv. Utbildningens mål är således att ge den breda, men också fördjupade kunskap som behövs i rollen som samhällsplanerare och projektledare.

Studier i samhällsplanering med utgångspunkt i kulturgeografi, sociologi och statsvetenskap utgör grunden i programmet och omfattar minst 60 högskolepoäng, dvs. ett års heltidsstudier, som bedrivs under första och andra terminen. Därefter sker under termin tre kurser med inslag av internationell och europeisk planering tillsammans med kurser i handfast och konkret samhällsplanering. Termin fyra innebär inriktning mot projektledning och metoder för kommunikation, GIS (Geografiska informationssystem) samt projektarbete/fältarbete. Under den femte, valfria, terminen kan man välja att studera utomlands, eller att ha praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kurser kan också väljas ur universitetets kursprogram, kursprogram vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Programmet avslutas med en sjätte termin med fördjupade studier i huvudområdena kulturgeografi, sociologi eller statsvetenskap där också ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng ingår.

Utbildningen utgår från ett samhällsvetenskapligt perspektiv med integrering av sociala, ekonomiska, ekologiska och fysiska aspekter på samhällsplanering. Inom ramen för programmet finns även bredare mångvetenskapliga aspekter tillgodosedda som också lyfter in problematiken i ett hållbarhetsperspektiv. Med detta upplägg ges såväl en bred som en fördjupad kunskap för arbete inriktat på olika planeringsrelaterade verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor. Utbildningens mål är således att ge sådan kunskap att olika verksamheter inom samhällsplaneringsfältet kan hanteras och att studenterna förbereds för rollen som samhällsplanerare och projektledare. Exempel på områden som fokuseras i utbildningen är: samhällets utveckling och genomförande av planeringsinriktade aktiviteter, organiseringen och ledning av dessa, hur samhällsplanering kan vara en viktig kraft i lokal och regional utveckling, hur medborgar- och maktperspektiv kan påverka demokrati- och samhällsprocesser samt hur planering för hållbara livsmiljöer kan utvecklas. Undervisningen är i viss utsträckning projektinriktad och lägger vikt vid projektledningsarbete, arbete och ledning i grupp, kritisk reflektion och analys. Studierna sker på helfart under tre år. Inom ramen för utbildningen finns dels möjlighet till studier inom det kommande arbetsfältet genom examens- och projektarbeten, dels möjligheter till utlandsstudier eller praktiktermin under främst den valfria terminen.

UNDERVISNINGSFORMER

Undervisningen sker vanligen i form av föreläsningar, övningar, seminarier, studiebesök och fältarbete.

EXAMINATION

Examinationer sker vanligen i form av deltagande i vissa undervisningsmoment, grupparbeten, inlämningsuppgifter eller tentamen i skriftlig form efter avslutad delkurs eller på annat sätt enligt examinators beslut.

KONTAKT MED ARBETSLIVET

Programmet bedrivs i samspel med aktörer inom samhällsplanering i närregionen på flera olika sätt. Under utbildningn genomförs återkommande undervisningsprojekt i samarbete med aktörer i arbetslivet. Under programmet finns också möjlighet till praktik under en hel eller halv termin.

ARBETSMARKNAD

Samhällsplanerarprogrammet ger mångsidigt användbara kunskaper och färdigheter för planeringsuppgifter, fysisk planering, utredningsarbete och projektledning inom såväl offentlig förvaltning som i organisationer och företag med verksamhet inom samhällsplanering. Samhällsplanerare finns bland annat på läns- och regionstyrelser, kommunkontor, myndigheter och konsultföretag mm. På grund av ålderstrukturen i arbetslivet bedöms behovet av nyrekrytering inom samhällsplanerarfältet vara betydande under åren framöver.

EXAMEN

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i kulturgeografi, statsvetenskap eller sociologi (Degree of Bachelor of Social Science. Major: Human Geography or Political Science or Sociology).

VIDARE STUDIER

När du har avslutat programmet kan du gå vidare till studier på avancerad nivå för en magister- eller masterexamen. Vid Karlstads universitet ges t ex master i regionalt samhällsbyggande. Magisterexamen ger möjlighet till forskarstudier. Vid Karlstads universitet ges för närvarande forskarutbildning i kulturgeografi, statsvetenskap och sociologi.

bottom of page